Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej".

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego wspólnie z CDR O/Kraków w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika, zaś w przypadku półkolonii w kwocie 375 zł na uczestnika.

 ksow2018mlp

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Stowarzyszenie jest partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie  Oddział w Krakowie w projektach realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.