Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współ-czesność jest dobrowolną, samorządną organizacją i posiada osobowność prawną. Działa na obszarze Polski zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach i współdziała z organizacjami i instytucjami i innymi podmiotami w karju i zagranicą. Może być także członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym założeniu programowym. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym przede wszystkim:
- Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje w harmonii z przyrodą.
- Budowanie ładu informacyjnego dla środowiska wiejskiego.
- Utrwalanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego dla współczesnych rozwiązań.
- Wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia.
- Tworzenie układów sprzyjających przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych.