Operacja pn. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy” mająca na celu ukazanie mieszkańcom obszarów wiejskich, poprzez wizyty studyjne,alternatywnych zajęć, przynoszącym ich dochody finansowe.

lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Przewidywane wyniki operacji: zdobycie/poszerzenie przez 32 osoby wiedzy praktycznej z zakresu podejmowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju , w wyniku kontaktu z zagranicznymi, konkretnymi, ekonomicznie uzasadnionymi przykładami, nowatorskich aktywności gospodarczych przyjaznych środowisku, które mogą się przyczynić do  zrównoważonemu rozwoju obszarów wiejskich lub z przykładami adaptacji tradycyjnych aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju.
Operacja realizowana jest w ramach działania: "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju".