W dniach 21-22 czerwca 2018 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

W konferencji uczestniczyło około 260 osób. Byli to przedstawiciele rolników, izb rolniczych, członkowie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, przedstawiciele świata nauki, doradcy, przedstawiciele agencji rządowych, przedsiębiorcy, samorządowcy.

W licznych referatach wygłoszonych przez prelegentów w sposób wyczerpujący przedstawiono wyzwania jakie stoją przed gospodarstwami rodzinnymi. Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. dr h.c. Janusz Żmija z Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Następnie głos zabrał dr Krzysztof Duda – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Po nim rozpoczęły się wystąpienia JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady; Mgr Krzysztofa Janiaka – Zastępcy Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dr Czesława Siekierskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego; Mgr inż. Teresy Piekary – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział terenowy w Krakowie; Mgr inż. Adama Ślusarczyka – Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolskiego Oddziału Regionalnego.

Podczas Konferencji zostały zaprezentowane przez przedstawicieli świata nauki, m.in. dr Martę Czekaj, wyniki badań z zakresu wpływu powiązań i relacji społecznych na bezpieczeństwo żywnościowe na terenach rozdrobnionych agrarnie. W dalszej części wykładów omówiono również aspekty prawne i społeczne gospodarstw rodzinnych. Profesor Wojciech Ziętara zaprezentował stan gospodarstw rodzinnych i wskazał możliwe kierunki rozwoju.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień zagranicznych prelegentów z Hiszpanii, Słowacji, Ukrainy oraz Bułgarii; m.in. profesor Nidhal Shaban starał się ukazać podobieństwa i różnice między gospodarstwami rodzinnymi w Polsce i Bułgarii.

Konferencji towarzyszyła prezentacja działalności oraz dorobku instytucji i organizacji okołorolniczych takich jak: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Małopolska Izba Rolnicza.

Głównym celem konferencji było ułatwienie wymiany wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków.

Drugiego dnia konferencji tj. 22 czerwca, odbyły się dwa wyjazdy studyjne. Uczestnicy konferencji zapoznali się z działalnością gospodarstwa rolnego Ryszarda i Łukasza Jędruchów w Janowiczkach w powiecie miechowskim, gdzie głównym źródłem dochodu jest stado podstawowe 70 wysokomlecznych krów. Kolejnym punktem wyjazdu było gospodarstwo rolne Tadeusza Maja w Swojczanach w gminie Chrasznica, które specjalizuje się w uprawie kapusty, ogórków i zboża. Druga grupa wizytowała Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w gminie Pleśna oraz winnicę Zadora prowadzoną przez Zofię i Stanisława Michałowskich w Szczepanowicach w gminie Pleśna.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020